Atalaya Deventer

No two are the same
Monsieur Mints
The Flower Series
Salt o' The Sea
The Flower Series
Salt o' The Sea

Spaans Cultureel Genootschap

Atalaya

Sociedad Cultural Española

Programma

Tenzij anders vermeld zullen de bijeenkomsten gehouden worden in:
Zalencentrum de Lindeboom, Lindeboomsweg 1a, 7433BH Schalkhaar (tel 0570 625 225). Aanvang: 20.00 uur.

De programmaonderdelen zijn onderstaand beschreven in de taal waarin ze worden gepresenteerd.

Vrijdag 28 september 2018 Maarten Steenmeijer, Dictadura y turismo: cómo nació el sector económico más importante de España

Se suele asociar el turismo con la libertad, el hedonismo y la modernidad. Se trata de valores que contrastan con los valores propagados por el franquismo. No era evidente, pues, que se privilegiara el turismo como el sector económico que debería sacar a España de la crisis financiera que el país sufrió a finales de los años cincuenta del siglo pasado. ¿Qué factores estaban implicados? ¿Y cuáles eran las consecuencias? ¿El turismo abrió las puertas a la modernidad o fue usurpado por el sistema autoritario del franquismo? Éstas son las preguntas nucleares de esta charla.

Toerisme en dictatuur: een Spaans verstandshuwelijk
Toerisme wordt vaak geassocieerd met vrijheid, hedonisme en moderniteit. Waarden die bepaald niet strookten met die van het Franco-regime. Het lag daarom niet voor de hand dat juist het toerisme in de jaren zestig werd ingezet om Spanje uit het diepe economische dal te trekken waarin het land eind jaren vijftig terecht was gekomen. Aan welke factoren is deze ontwikkeling te danken? En wat waren de gevolgen ervan? Opende het toerisme voorzichtig de poorten naar het Vrije Westen of werd de toeristenindustrie helemaal ingekapseld door Franco's autoritaire politieke systeem? Dat zijn de vragen die centraal staan in deze lezing.


Vrijdag 12 oktober 2018 Miguel Ángel Campo, Aragón a través de los siglos
CANCELADA


Vrijdag 16 november 2018 Jan Joosten, Geneeskunde in het Cordoba van de 12e eeuw

Ondanks de groeiende belangstelling voor en kennis van de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam, werd tot ver in de 19de eeuw een beroep gedaan op teksten uit de klassieke oudheid om ziekten te begrijpen en te behandelen. Dat deze in Europa bekend konden worden, komt voor een belangrijk deel door de zeven eeuwen durende Arabische overheersing van Spanje. Door de Arabische veroveringen werd Spanje in de achtste eeuw deel van het nieuwe, op de Islam gegrondveste rijk dat zich uitstrekte van het westen van India tot de Pyreneeën. In Alexandrië kwam de medische kennis van de grote beschavingen samen, van China, India, Afrika, Perzië, van de Kelten, de Grieken en de Romeinen. In deze begintijd van de Islam was men uitermate benieuwd naar de wijsheid van al deze volkeren en wilde men deze ook testen en toepassen. In het immens grote Arabische rijk, konden geleerden uit Perzië in Spanje bekend worden zoals Rhazès (Teheran 860), Avicenna (Bachura 980) en omgekeerd het werk van Spaanse geleerden als Averroes (Cordoba 1126) of de Joodse geleerde Maimonides (Cordoba 1138) in het Midden Oosten. Zo werden de teksten van Aristoteles en Galenus in het Arabisch vertaald en in het Latijn en Grieks gekopieerd. Met de reconquista werden deze geschriften ook weer in West-Europa bekend.


Vrijdag 4 januari 2019 Algemene ledenvergadering en tapasbuffet


Viernes 1 de febrero de 2019 Miguel Ángel Campo, Aragón a través de los siglos

En esta conferencia voy a intentar ampliar los conocimientos sobre mi tierra, por tanto no deja de ser una visión subjetiva y emotiva. Aragón, una región de gran importancia histórica, que actualmente no lo es tanto, intentaré explicar las razones históricas, culturales y económicas, circunstancias y motivos de ambas situaciones, tanto de su importancia en épocas pasadas como de su decadencia actual. Para ello voy a hacer un desarrollo evolutivo, que arrancaría en el origen de los tiempos y llegaría, por supuesto, hasta los tiempos modernos, haciendo hincapié en la época romana, árabe, el nacimiento del reino, el camino de Santiago, Fernando el Católico, la república y hasta la guerra mundial... También haremos unas incursiones en el campo del arte, la cultura, la sociedad, tradiciones y la economía. Para realizar esta visión personal y subjetiva de Aragón, tierra rica en tradiciones, voy a partir desde el punto geográfico de mi casa y haremos círculos concéntricos en el tiempo y en el espacio, también vamos a dar unas pinceladas sobre curiosidades que harán la conferencia más entretenida.


Vrijdag 8 maart 2019 Jan Timmerman, Cultuurgeschiedenis van Spaans en Frans Catalonië

De geschiedenis van Catalonië is zowel een Frans als een Spaans verhaal. Catalonië was in de middeleeuwen de streek aan weerszijden van de oostelijke Pyreneeën, bestaande uit kleine graafschappen en bisdommen. Langzamerhand kwamen de kleine staatjes onder het gezag van de graven van Barcelona. Na de vorming van een unie tussen het koninkrijk Aragón en het graafschap Barcelona ontstond het ideaal van een groot Pyreneeën-rijk. Korte tijd heeft dat inderdaad bestaan en strekte zich uit van Navarra tot en met de Provence. In Barcelona zongen de troubadours. De kwestie van de Katharen speelde aan het hof en de Tempeliers hadden grote invloed zowel ten noorden als ten zuiden van de Pyreneeën. Is de legende van de heilige Graal daardoor Catalaanse historie? Catalonië is zijn zelfstandigheid verloren en is deels Spaans en voor een klein deel Frans geworden. De geschiedenis speelt er echter nog altijd een grote rol.


Viernes 29 de marzo de 2019 María Ivonne Ballesteros, Bolivia diversa: Ritmos musicales y danzas Bolivianos

Bolivia, como país latinoamericano se encuentra ubicado en Sud América. Al igual que todos los países del mundo, sus habitantes crean y recrean sus expresiones culturales de una manera dinámica y expresan en ellas parte de su historia y vivencia cotidiana.
Con esta presentación, intentamos compartir una muestra de la diversidad cultural boliviana, diversidad que se extiende desde la región andina, pasando por el trópico húmedo y la extensa región amazónica y sus variantes.

Deseamos enfocarnos, principalmente en los diferentes ritmos musicales y danzas bolivianas, estas expresiones culturales nos ayudarán acercarnos a la vivencia de los diferentes pueblos originarios de Bolivia y la expresión de sus cosmovisiones respecto a su entorno social y cultural.


Viernes 12 de abril de 2019 Beatriz Carnevali, Libertad en la Poesía Latinoamericana

La conferencia se centra en poemas de trece poetas latinoamericanas especiales (desde el siglo XVII hasta el presente) sobre la libertad. Se trata de la libertad de las mujeres, en el amor, la política, el arte y la inspiración, el dolor, la muerte, la creatividad y la alegría, etc. También se discuten versos de cuatro poetas masculinos. Además, se ofrece al público la oportunidad de escribir algunas líneas y de participar en otros ejercicios.


Donderdag 9 mei 2019 Jur Vermijs, Een reis door Andalusië
lezing + gitaarrecital

In de lezing leren we het een en ander over de flamenco, immaterieel cultureel werelderfgoed. We zullen zien hoe de geschiedenis van Zuid-Spanje en de muziekgeschie¬de¬nis samenvallen bij het ontstaan van dit genre. We zullen proberen antwoorden te vinden op vragen als: Wat is de flamenco precies? Waarom is deze prachtige kunstvorm zo speciaal? Wat zijn de thema’s waarover wordt gezongen? Hoe werken deze fascinerende ritmes? De bedoeling van dit alles is dat diegenen die onbekend zijn met de flamenco iets meer te weten komen over de grondbeginselen van deze muziek en meer plezier gaan beleven aan het beluisteren ervan.
In het gitaarrecital zullen veel van de aspecten die in de lezing worden besproken aan bod komen. Ik speel stukken uit alle delen van Andalusië en dus neem ik – in muzikale zin – het publiek mee op reis.

Jur Vermijs is gitarist, afgestudeerd aan het Rotterdams Conservatorium. Hij is gespecialiseerd in flamenco en Spaanse gitaar.VOORUITBLIK SEIZOEN 2019-2020

Vrijdag 20 september 2019 Jac van der Gun, Verloren Paradijzen? De ‘Misiones’ van de Jezuïeten in Zuid-Amerika

Sinds het ontstaan van het Christendom zijn er in vele delen van de wereld op grote schaal activiteiten ontplooid om het evangelie te verbreiden onder niet-christelijke volkeren. Binnen de Katholieke Kerk worden die activiteiten aangeduid met de term ‘missionering’, uitgevoerd door missionarissen, doorgaans vanuit door hen zelf in den vreemde opgerichte missieposten.
Missieposten waren en zijn er in vele soorten en maten, afhankelijk van plaats en tijd van handeling, de lokale omstandigheden en de huisstijl van de uitzendende organisaties. Die van de Jezuïeten in Zuid-Amerika (17e en 18e eeuw) nemen onbetwistbaar een bijzondere plaats in. Behalve resultaten op het gebied van kerstening hebben deze ‘misiones’ een markante invloed gehad op de veiligheid, de ontwikkeling en het welbevinden van de inheemse volkeren. Bovendien hebben ze indruk¬wekkend cultureel erfgoed nagelaten.
In de lezing zullen de aard en geschiedenis van deze ‘misiones’ of ‘reducciones’ in grote lijnen worden geschetst en in de context van de Spaanse en Portugese verovering van de Nieuwe Wereld geplaatst. Daarna wordt de schijnwerper gericht op een aantal concrete locaties: daarvan behoren er drie tot de Misiones de Paraguay (Misiones Guaraní) en drie tot de Misiones de Chiquitos (Bolivia). Onder meer komt aan het licht dat de plotselinge verdrijving van de Jezuïeten in 1767 niet overal dezelfde gevolgen heeft gehad voor wat er thans nog aan erfgoed resteert (ruïnes, nederzettingen, architectuur, muziek). En met de bloeitijd van de misiones voor ogen rijst tenslotte de vraag: in hoeverre kunnen we hier van ‘verloren paradijzen’ spreken?


Vrijdag 25 oktober 2019 19:30 Raymond Buve, Centroamérica: de Colonia de España a Dependencia de Estados Unidos

El conferenciante hablará sobre unos hierros candentes en la historia de Centroamérica:

El Canal interoceánico (1823-1945)
La producción de añil, café y bananas (1823-1954)
El Temor al comunismo desde 1930


Vrijdag 22 de noviembre 2019 Tertulia

Bij wijze van experiment staat voor deze datum een tertulia op het programma. Leden van Atalaya krijgen de gelegenheid om in het Spaans met elkaar te discussiëren over een nog nader vast te stellen onderwerp, onder leiding van een persoon die het Spaans als moedertaal heeft. Afspraken over deze tertulia moeten nog geconcretiseerd worden – nadere informatie volgt.

Posted on 16 Aug 2018 by atalaya2018
Powered by CuteNews